0172-600990 info@greenworldmobility.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GREEN WORLD MOBILITY B.V. EN GREEN WORLD MOBILITY RETAIL B.V.

Versie November 2019

 

Artikel 1 Toepasselijkheid, Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomst

1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen, elektronisch, bijvoorbeeld via onze website (te raadplegen op www.greenworldmobility.nl), of anderszins.

1.2.  Al onze aanbiedingen, elektronisch of anderszins – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Herroeping na aanvaarding door de koper zal onverwijld dienen te geschieden.

1.3. De met ons geslo­ten overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen nadat deze door ons schriftelijk is beves­tigd. Regelingen of afspraken, gemaakt door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, gelden slechts als overeengekomen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Vertegenwoordigers of andere tussenpersonen hebben niet het recht betalingen in ontvangst te nemen, dan wel kwijting te verlenen aan de koper.

1.4. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de ove­rige bepalingen van deze voorwaarden onverlet

Artikel 2 Prijzen

2.1. Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de aanbieding is geaccepteerd, worden herzien.

2.2. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, prijzen van grondstof­fen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

2.3. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief btw en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.

2.4. Alle facturen zullen door koper worden betaald volgens de gemaakte betalingsafspraken of overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal koper vóór aflevering betalen. Bij levering in termijnen zijn wij gerechtigd in termijnen te factureren. Elke uitgaande termijn factuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.

2.5. Indien koper van mening is dat een factuur niet correct of niet   geheel correct is, zal zij dit binnen 5 dagen moeten melden, schriftelijk en gemotiveerd, anders is zij gehouden het gehele bedrag binnen de betalingstermijn te voldoen.

Artikel 3 Betaling

3.1. Tenzij door ons anders wordt aangegeven, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

3.2. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW bij koper in rekening te brengen, vermeerderd met 3% per jaar, te betalen per maand. In afwijking van het voorgaande zal bij een koper zijnde een consument de wettelijke rente ex. artikel 6:119 BW in rekening worden gebracht indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden.

3.3. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de koper in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn als­dan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de aan ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is de koper dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:

  1. declaraties van advocaten terzake van hun werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, korten van deurwaarders, zaakwaarnemers, en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van €70,-;
  2. de kosten van faillissementsaanvrage;
  3. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

3.4. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de  verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de koper meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inacht­neming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

Artikel 4 Levertijd

4.1. Alle door ons genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij ons bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen

4.2. De (leverings)termijnen worden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de (leverings)termijnen geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper dan aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Opschortingsrecht

5.1. Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang de koper jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.2. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de koper zijn verplichtingen alsnog is nageko­men. Een en ander laat onverlet ons recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Aflevering en Risico

6.1. Levering van zaken geschiedt ex works (conf. Incoterms), indien van toepassing verpakt in dozen en zijn exclusief kosten voor installatie, begeleiding, service of support.

6.2. Wij hebben het recht in gedeelten te leveren. Indien is overeengekomen dat koper in gedeelten zal afnemen (afroeporder) dan zullen wij gedurende maximaal drie maanden de zaken voor rekening en risico van koper opslaan, waarna de koper gehouden is het restant af te nemen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn te beschikken over de producten.

6.3. Indien wordt overeengekomen dat wij de aan koper verkochte zaken zal afleveren bij koper zal dit geschieden op een door koper aan te wijzen plaats in Nederland.

6.4. Het risico van de door ons aan koper respectievelijk bij koper te leveren of te plaatsen zaken, gaat over op koper op het moment dat de zaken het bedrijfspand/magazijn waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

Artikel 7 Overmacht

7.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet- of niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voor­zien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadi­ging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

7.3. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 8 Garantiebepalingen

81. Koper heeft het recht op de garanties verstrekt door onze toeleveranciers. Onze garantieverplichtingen gaan niet verder dan de garantieaanspraken die wij jegens onze toeleveranciers op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Desgewenst kunnen er in aanvulling hierop nadere garantieafspraken worden gemaakt met koper.

8.2. De zaken, niet betrokken van een toeleverancier, worden gedurende een periode van 2 jaar na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat wij voor onze rekening naar beste vermogen de fouten zullen herstellen.

8.3. De garantie is niet van toepassing, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door koper. Hieronder wordt mede begrepen het niet handelen als een goed c.q. redelijk gebruiker, een en ander in overeenstemming met de door ons aan koper verstrekte gebruiksaanwijzing. De garantie is evenmin van toepassing, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien (de configuratie van) de zaken door koper of derden, zonder toestemming van ons is gewijzigd of wordt onderhouden.

8.4. Autoaccu’s (oplaadbare batterijen) hebben een beperkte levensduur. De levensduur is afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder redelijk gebruik door koper, een en ander in overeenstemming met de door ons aan koper verstrekte gebruiksaanwijzing. Indien eventuele gebreken aan de autoaccu’s geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door koper is de garantie niet van toepassing. De garantie heeft evenmin betrekking op eventueel verminderd vermogen van de accu als gevolg van tijdsverloop, onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik, of anderszins voor zover niet toerekenbaar aan verkoper.

8.5. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantieverplichting zullen wij bij koper in rekening brengen tegen de dan geldende uurtarieven en materiaalkosten.

8.6. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).

8.7. Elk metaal kan oxideren. De snelheid van dit proces hangt af van verschillende variabelen, waaronder intensiviteit van het gebruik en binnen of buiten opslaan van het voertuig. Het oxideren van metalen in de voertuigen valt niet onder de garantie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Onverminderd de hiervoor genoemde garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet en/of regelgeving, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.

9.2. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofden dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de aanschafwaarde van de betreffende auto.

9.3. Ingeval wij door de importeur en/of de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde auto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij koper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat wij, noch de importeur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade.

Artikel 10 Klachten en Verval

10.1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

10.2. Bij zichtbare gebreken dient de koper de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper zijnde een consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in te dienen.

10.3.Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

10.4. Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe zaak.

Artikel 11 Ontbinding

11.1. De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van onderge­schikte aard geven de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

11.2. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan koper 15% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.

11.3. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden.

11.4. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

11.5. Indien één der in het vorige lid van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

12.1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

12.2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

12.3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

Artikel 13 Persoonsregistratie

13.1. De persoonsgegevens die wij van koper verkrijgen worden opgenomen in de persoonsregistratie, die ons bedrijf van onze klanten heeft. Indien koper niet wenst dat persoonsgegevens door ons voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, worden gebruikt, dan dient koper ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Aan de hand van bedoelde registratie kunnen wij koper een optimale service geven, koper tijdig voorzien van actuele informatie, onze garantieverplichtingen jegens koper nakomen en eventuele terugroepacties van de importeur verzorgen.

13.2. In verband met het in het vorige lid genoemde, alsmede voor commerciële doeleinden, worden persoonsgegevens tevens aan de importeur ter beschikking gesteld, voor zover koper ons niet van bezwaar heeft laten blijken. Indien koper niet wenst dat persoonsgegevens door de importeur/dealerorganisatie voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, worden gebruikt dan dient koper de importeur hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 14 Geschillen

Alle geschillen tussen koper en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met de koper gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging. In afwijking van het voorgaande zal bij een koper zijnde een consument de rechter bevoegd zijn die op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels daartoe bevoegd is.

Artikel 15 Toepasselijke recht

15.1. Op alle door ons verrichte handelingen en door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.